WhatsApp
  • 05067520286
  • Kayseri, /

05067520286

Kvkk Bilgilendirme

Kvkk Bilgilendirme

PANAROMA MOBİLYA İNŞAAT TURİZM OTELSAN TİC. A.Ş BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım
taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası
uyarınca; veri sorumlusu olan Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş ne bu
haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş ne
yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
1- Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
2- Noter vasıtasıyla,
3- Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş
kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
4- Mobil imza yöntemiyle, Varsa Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş ne
daha önce bildirdiğiniz ve Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş
sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile tarafımıza
iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı
Adres
Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tevsik edici belge
ile başvurması)
Sanayi Mah. 6002. Cad. Otel
No:11, Kocasinan/KAYSERİ
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Sanayi Mah. 6002. Cad. Otel
No:11, Kocasinan/KAYSERİ
Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Panaroma Mobilya İnşaat
Turizm Otelsan Tic. A.Ş ne
daha önce bildirdiğiniz ve
Panaroma Mobilya İnşaat
Turizm Otelsan Tic. A.Ş
sistemlerinde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden
gönderilecek elektronik
info@cityonekayseri.com Elektronik postanın konu
kısmına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
posta ile
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün
içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü
gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim - Soy isim
TC Kimlik Numarası / (yabancı
ise) Uyruğu, Pasaport
Numarası ya da (varsa) Kimlik
Numarası:
Telefon Numarası
E-posta: (Belirtmeniz
halinde size daha hızlı
yanıt verebileceğiz.)
Adres
B. Lütfen Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş ile olan ilişkinizi
belirtiniz.
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar
gibi)
☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı ☐
Diğer: ……………………………………………………………..
C. Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş içerisinde iletişimde
olduğunuz
Birim:………………….……………………………………………………………..
Konu……………………………..…………………………………….……………...
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
D.
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini
seçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki
belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş ile olan
ilişkinizi tespit ederek, varsa, Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş
tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza
doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı
ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf
edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve
yetki tespiti için Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş ek evrak ve
malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Panaroma Mobilya İnşaat
Turizm Otelsan Tic. A.Ş, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :